Hoogspanningsverb. Diemen-Lelystad-Ens update

Om de capaciteit en het transport van energie te vergroten en te verbeteren, onderzoeken het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT de aanleg van een nieuwe
380kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens (Noordoostpolder).
Meer informatie op www.tennet.eu

Update van 18 oktober 2023

Onderzoeksplan opnieuw ter inzage met aangepaste alternatieven
Zoals al aangegeven in de nieuwsbrief van deze zomer heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten het onderzoeksplan voor de nieuwe 380 kV-verbinding Diemen-Ens (concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opnieuw ter inzage te leggen. Reden is dat aan de onderzoeksalternatieven enkele varianten zijn toegevoegd. In overleg met provincies en gemeenten is besloten om iedereen de gelegenheid te geven hier op te kunnen reageren en een zienswijze in te dienen. De eerder ingediende zienswijzen blijven deel uit maken van het beoordelingsproces. 
De kennisgeving en de volledige tekst van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn te vinden op www.rvo.nl/diemen-ens. Daar is ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.
De aanpassingen op een rij 
De tweede concept NRD wijkt af van de eerste. Wat is aangepast? De nummers op het kaartje toegelicht: 
1. Dit onderzoeks-alternatief heeft ten opzichte van de eerste concept NRD een kortere oversteek van het Gooimeer (bij Huizen) gekregen. Gevolg is wel een langer traject over land (Noord Holland)
2. Vanwege natuurbezwaren is het onderzoeks-alternatief langs de Zuidoostkust van Flevoland verschoven naar een traject langs de N305
3. Bij Almere zijn drie te onderzoeken verbindingsvarianten toegevoegd. Zo is in het onderzoek een betere afweging mogelijk van alle voor- en nadelen.
4. Hier is een alternatief bijgekomen. Het loopt ten Noorden van Dronten en die biedt meerdere varianten voor het aansluiten op hoogspanningsstation Ens
5. De passage van dit alternatief over het Ketelmeer is iets meer naar het oosten verschoven. Daardoor blijft dit alternatief verder weg van werelderfgoed (Schokland) en beschermde natuur (Natura 2000)
6. Hier is een extra variant toegevoegd die loopt door de gemeente Dronten en langs de kustlijn van Flevoland
7. In het eerste concept NRD was het Markermeer-alternatief een twijfelgeval om te onderzoeken. Is een dergelijk alternatief wel haalbaar i.v.m. benodigde vergunningen? Dat is niet uitgesloten en daarom nemen we dit onderzoeksalternatief nu volwaardig mee
Nota van antwoord gelijk met aangepast onderzoeksplan
Op het eerste onderzoeksplan (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau) zijn ruim 600 zienswijzen binnengekomen. Tegelijk met het aangepaste onderzoeksplan heeft het ministerie een Nota van Antwoord gepubliceerd met een reactie op deze zienswijzen. De vragen en aandachtspunten die zijn aangedragen worden, zoals toegelicht in de beantwoording, meegenomen in het proces van het MER en de IEA.
Natuurlijk is het mogelijk weer een zienswijze in te dienen op het aangepaste onderzoeksplan. Het is niet nodig om eenzelfde zienswijze nogmaals in te dienen. We vragen u bij deze tweede conceptversie vooral te reageren op de aanvullingen die wij hebben voorgesteld in de onderzoeks-alternatieven.  

Inloopbijeenkomsten in oktober en november .
Bureau Energieprojecten organiseert een zestal inloopbijeenkomsten. Die hebben voor het grootste deel eenzelfde inhoud als de eerdere bijeenkomsten van het voorjaar. De aandacht ligt vooral op de aanvullingen op de onderzoeksalternatieven en vinden daarom plaats op de plekken waar sprake is van nieuw toegevoegde varianten. 
De bijeenkomsten zijn:
Dinsdag 24 oktober in Welzijn Zeewolde, Kerkplan 20
Maandag 30 oktober in De Meerpaal, De Rede 80 Dronten
Dinsdag 31 oktober in het Stadhuis Almere, Stadhuisplein 1
Donderdag 2 november, Stadhuis Lelystad, Stadhuisplein 2
Maandag 6 november, Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 Kampen
Dinsdag 7 november, Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 Bussum
Vrij inlopen kan tussen 19 en 21 uur. 

Daarnaast organiseert TenneT op donderdag 19 oktober een informatieavond in Restaurant Schokland (aanvang 19 uur) speciaal voor de wijzigingen in de onderzoeksalternatieven van de Ketelmeer-oversteek.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Update 21 juli 2023

Onderzoeksplan wordt aangepast en komt opnieuw ter inzage
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat legt na de zomer een nieuwe versie van
de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD=onderzoeksplan) voor het
project nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens ter inzage. Het zal
op verschillende plaatsen gewijzigd worden ten opzichte van het eerdere onderzoeksplan van
maart 2023. Er worden namelijk aanvullingen op de onderzoekalternatieven toegevoegd, met
name van verbindingen tussen de eerder opgenomen onderzoekalternatieven.

Het vorige onderzoeksplan lag van 10 maart tot en met 20 april ter inzage. Er waren meerdere
inloopbijeenkomsten. Op dat onderzoeksplan zijn meer dan 600 zienswijzen binnengekomen.
Die hebben geleid tot aanpassingen en aanvullingen, in het bijzonder van de
onderzoekalternatieven. Vanwege deze wijzigingen is in overleg met de betrokken overheden
(provincies en gemeenten) besloten het onderzoeksplan nogmaals ter inzage te leggen. Naar
verwachting wordt het nieuwe onderzoeksplan na de zomer gepubliceerd en ter inzage
gelegd.
Dan zijn er ook weer inloopbijeenkomsten waar betrokkenen zich kunnen laten informeren en
voor reacties en vragen langs kunnen komen. De data en locaties zijn op dit moment nog niet
bekend, maar deze laten we nog weten.
Website en projectatlas
Meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden, vindt u op www.tennet.eu/diemenens.

Op de site is ook de ‘projectatlas’ opgenomen, een digitale kaart met de eerder
gepubliceerde onderzoekalternatieven en binnenkort dus ook de aanpassingen en
aanvullingen – waarop u kunt reageren en vragen over kunt stellen.

Buren op bezoek op hoogspanningsstation Ens
Op maandag 3 juli was er een ‘burendag’ op het hoogspanningsstation Ens. Direct
omwonenden kregen een rondleiding over het hoogspanningsstation. TenneT-medewerkers
gaven uitleg over de verschillende onderdelen van het station, beheer en onderhouden en
verwachte toekomstige ontwikkelingen. Daarbij was er volop ruimte voor vragen en discussie
Voor de laatste update omtrent dit onderwerp verwijzen wij u naar de website:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kvdiemen-lelystad-en-en

Hoogspanningsverb. Diemen-Lelystad-Ens update