Hoogspanningsverb. Diemen-Lelystad-Ens update

Om de capaciteit en het transport van energie te vergroten en te verbeteren, onderzoeken het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT de aanleg van een nieuwe
380kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens (Noordoostpolder).
Meer informatie op www.tennet.eu


Update van 20 februari 2024

Nieuwsbrief Diemen – Ens


Nieuws over de 380kV hoogspanningsverbinding Diemen-Ens
Vanuit de Eemshaven komt veel elektriciteit ons land binnen die, onder meer via de huidige hoogspanningsverbinding Diemen – Ens, naar andere plekken (in Nederland én het buitenland) wordt vervoerd. De komende jaren komt daar, door de bouw van nieuwe windparken op zee, nog veel meer elektriciteit bij. Hierdoor raakt de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding Diemen – Ens rond 2030 vol, ondanks dat die in 2021 is verzwaard. Daarom is een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding nodig tussen Diemen, Lelystad en Ens.  Meer informatie op www.tennet.eu/diemen-ens
Publicatie definitieve NRD
Op 15 februari 2024 heeft de minister voor Klimaat en Energie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens gepubliceerd. Een belangrijke stap in het proces richting besluitvorming over een nieuwe verbinding, die ook het officiële startsein geeft voor alle (milieu)onderzoeken.  Over de NRD
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zoeken een tracé voor een nieuwe (extra) 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. De NRD is daar het onderzoeksplan voor. Hierin staat beschreven welke route-alternatieven en zoekgebieden voor nieuwe hoogspanningsstations de komende tijd worden onderzocht, en hoe. De NRD is te lezen op www.rvo.nl/diemen-ens.
Kaart met onderzoeksalternatieven Afbeelding: kaart met onderzoeksalternatieven
Nota van Antwoord: reactie op zienswijzen Een eerste concept onderzoeksplan lag in het voorjaar van 2023 ter inzage. Vanwege zienswijzen en nieuwe inzichten zijn daarna extra onderzoeksalternatieven aan het plan toegevoegd. Dit aangepaste concept onderzoeksplan lag in het najaar van 2023 ter inzage. Bewoners en belangengroepen hebben hier ruim 800 zienswijzen op ingediend. EZK heeft in de Nota van Antwoord (NvA) gereageerd op alle zienswijzen. De NvA is te lezen op www.rvo.nl/diemen-ens.

Hoe verder? De nieuwe hoogspanningsverbinding heeft gevolgen voor en impact op de omgeving. Daarom worden de effecten van alle onderzoeksalternatieven onderzocht en in kaart gebracht in een zogenoemde integrale effectenanalyse (IEA). Daarin kijken we onder andere naar toekomstvastheid, techniek, kosten en omgeving. Belangrijk onderdeel van de IEA zijn de uitkomsten van de milieueffectrapportage (MER). Daarin worden de milieueffecten van de onderzoeksalternatieven onderzocht.   In de eerste helft van 2024 worden de onderzoeken voor de MER en de IEA uitgevoerd. In het derde en vierde kwartaal vraagt EZK de betrokken overheden om advies uit te brengen over welk onderzoeksalternatief zij de voorkeur geven, op basis van de resultaten van alle onderzoeken. Dat kan ook een combinatie van delen van de onderzoeksalternatieven zijn.   Begin 2025 neemt de minister van Klimaat en Energie een besluit over een voorkeurstracé, op basis van alle onderzoeken en de adviezen van regionale overheden. Tijdens de terinzagelegging van het voorkeurstracé organiseren we weer inloopbijeenkomsten en is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. In de tussentijd kunnen vragen gesteld worden via de projectatlas of via diemenens@tennet.eu.Afbeelding: processtappen project

Even voorstellen..
Kasimir Hagendoorn (links hieronder) en Dave Rüter (rechts hieronder) zijn allebei omgevingsmanager bij TenneT en werken aan het project 380 kV Diemen – Ens.


Kasimir & Dave: “Als omgevingsmanagers zijn wij de schakel tussen TenneT en alle belanghebbenden in de omgeving die met het project te maken krijgen. We snappen heel goed dat een groot project als dit veel impact heeft. Zeker in de onderzoeksfase (waar we nu in zitten) is er nog veel onduidelijkheid: er moet eerst veel onderzocht worden voordat de minister van Klimaat en Energie kan besluiten over een voorkeurstracé. In aanloop naar de NRD die nu is gepubliceerd, hebben we onder meer contact gehad met omwonenden, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en belangenverenigingen. Niet alleen om te informeren, maar vooral om waardevolle informatie, wensen, zorgen en belangen uit de omgeving op te halen. Ook de komende tijd houden we graag contact. Dit voorjaar komt TenneT op bezoek op verschillende plekken in de omgeving van de onderzoeksalternatieven voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding. Wij zijn dan – samen met een aantal collega’s – meerdere dagen op verschillende locaties in het gebied aan het werk.  Mensen uit de buurt zijn welkom om langs te komen en vragen over het project te stellen. De koffie staat klaar. Meer informatie hierover delen we in de volgende nieuwsbrief in maart.”

——————————————————————————————————————————————————————————————

Update van 18 oktober 2023

Onderzoeksplan opnieuw ter inzage met aangepaste alternatieven
Zoals al aangegeven in de nieuwsbrief van deze zomer heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten het onderzoeksplan voor de nieuwe 380 kV-verbinding Diemen-Ens (concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opnieuw ter inzage te leggen. Reden is dat aan de onderzoeksalternatieven enkele varianten zijn toegevoegd. In overleg met provincies en gemeenten is besloten om iedereen de gelegenheid te geven hier op te kunnen reageren en een zienswijze in te dienen. De eerder ingediende zienswijzen blijven deel uit maken van het beoordelingsproces. 
De kennisgeving en de volledige tekst van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn te vinden op www.rvo.nl/diemen-ens. Daar is ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.
De aanpassingen op een rij 
De tweede concept NRD wijkt af van de eerste. Wat is aangepast? De nummers op het kaartje toegelicht: 
1. Dit onderzoeks-alternatief heeft ten opzichte van de eerste concept NRD een kortere oversteek van het Gooimeer (bij Huizen) gekregen. Gevolg is wel een langer traject over land (Noord Holland)
2. Vanwege natuurbezwaren is het onderzoeks-alternatief langs de Zuidoostkust van Flevoland verschoven naar een traject langs de N305
3. Bij Almere zijn drie te onderzoeken verbindingsvarianten toegevoegd. Zo is in het onderzoek een betere afweging mogelijk van alle voor- en nadelen.
4. Hier is een alternatief bijgekomen. Het loopt ten Noorden van Dronten en die biedt meerdere varianten voor het aansluiten op hoogspanningsstation Ens
5. De passage van dit alternatief over het Ketelmeer is iets meer naar het oosten verschoven. Daardoor blijft dit alternatief verder weg van werelderfgoed (Schokland) en beschermde natuur (Natura 2000)
6. Hier is een extra variant toegevoegd die loopt door de gemeente Dronten en langs de kustlijn van Flevoland
7. In het eerste concept NRD was het Markermeer-alternatief een twijfelgeval om te onderzoeken. Is een dergelijk alternatief wel haalbaar i.v.m. benodigde vergunningen? Dat is niet uitgesloten en daarom nemen we dit onderzoeksalternatief nu volwaardig mee
Nota van antwoord gelijk met aangepast onderzoeksplan
Op het eerste onderzoeksplan (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau) zijn ruim 600 zienswijzen binnengekomen. Tegelijk met het aangepaste onderzoeksplan heeft het ministerie een Nota van Antwoord gepubliceerd met een reactie op deze zienswijzen. De vragen en aandachtspunten die zijn aangedragen worden, zoals toegelicht in de beantwoording, meegenomen in het proces van het MER en de IEA.
Natuurlijk is het mogelijk weer een zienswijze in te dienen op het aangepaste onderzoeksplan. Het is niet nodig om eenzelfde zienswijze nogmaals in te dienen. We vragen u bij deze tweede conceptversie vooral te reageren op de aanvullingen die wij hebben voorgesteld in de onderzoeks-alternatieven.  

Inloopbijeenkomsten in oktober en november .
Bureau Energieprojecten organiseert een zestal inloopbijeenkomsten. Die hebben voor het grootste deel eenzelfde inhoud als de eerdere bijeenkomsten van het voorjaar. De aandacht ligt vooral op de aanvullingen op de onderzoeksalternatieven en vinden daarom plaats op de plekken waar sprake is van nieuw toegevoegde varianten. 
De bijeenkomsten zijn:
Dinsdag 24 oktober in Welzijn Zeewolde, Kerkplan 20
Maandag 30 oktober in De Meerpaal, De Rede 80 Dronten
Dinsdag 31 oktober in het Stadhuis Almere, Stadhuisplein 1
Donderdag 2 november, Stadhuis Lelystad, Stadhuisplein 2
Maandag 6 november, Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 Kampen
Dinsdag 7 november, Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 Bussum
Vrij inlopen kan tussen 19 en 21 uur. 

Daarnaast organiseert TenneT op donderdag 19 oktober een informatieavond in Restaurant Schokland (aanvang 19 uur) speciaal voor de wijzigingen in de onderzoeksalternatieven van de Ketelmeer-oversteek.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Update 21 juli 2023

Onderzoeksplan wordt aangepast en komt opnieuw ter inzage
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat legt na de zomer een nieuwe versie van
de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD=onderzoeksplan) voor het
project nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens ter inzage. Het zal
op verschillende plaatsen gewijzigd worden ten opzichte van het eerdere onderzoeksplan van
maart 2023. Er worden namelijk aanvullingen op de onderzoekalternatieven toegevoegd, met
name van verbindingen tussen de eerder opgenomen onderzoekalternatieven.

Het vorige onderzoeksplan lag van 10 maart tot en met 20 april ter inzage. Er waren meerdere
inloopbijeenkomsten. Op dat onderzoeksplan zijn meer dan 600 zienswijzen binnengekomen.
Die hebben geleid tot aanpassingen en aanvullingen, in het bijzonder van de
onderzoekalternatieven. Vanwege deze wijzigingen is in overleg met de betrokken overheden
(provincies en gemeenten) besloten het onderzoeksplan nogmaals ter inzage te leggen. Naar
verwachting wordt het nieuwe onderzoeksplan na de zomer gepubliceerd en ter inzage
gelegd.
Dan zijn er ook weer inloopbijeenkomsten waar betrokkenen zich kunnen laten informeren en
voor reacties en vragen langs kunnen komen. De data en locaties zijn op dit moment nog niet
bekend, maar deze laten we nog weten.
Website en projectatlas
Meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden, vindt u op www.tennet.eu/diemenens.

Op de site is ook de ‘projectatlas’ opgenomen, een digitale kaart met de eerder
gepubliceerde onderzoekalternatieven en binnenkort dus ook de aanpassingen en
aanvullingen – waarop u kunt reageren en vragen over kunt stellen.

Buren op bezoek op hoogspanningsstation Ens
Op maandag 3 juli was er een ‘burendag’ op het hoogspanningsstation Ens. Direct
omwonenden kregen een rondleiding over het hoogspanningsstation. TenneT-medewerkers
gaven uitleg over de verschillende onderdelen van het station, beheer en onderhouden en
verwachte toekomstige ontwikkelingen. Daarbij was er volop ruimte voor vragen en discussie
Voor de laatste update omtrent dit onderwerp verwijzen wij u naar de website:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kvdiemen-lelystad-en-en

Hoogspanningsverb. Diemen-Lelystad-Ens update