Werkzaamheden in Zuigerplas

Aannemingsbedrijf van der Lee zal in opdracht van Staatsbosbeheer de
herstelwerkzaamheden aan de Zuigerplas uitvoeren.

Hoofdzakelijk omvat het werk de onderstaand omschreven werkzaamheden:

Allereerst het inrichten van het werkterrein
(treffen van bodem beschermende maatregelen, toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen,
aanvoer materieel etc.), waar nodig het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden t.b.v.
bereikbaarheid en het verwijderen van grove bodemvreemde materialen welke het werk
(zouden kunnen) belemmeren. Vervolgens het inrichten van een tweetal depots, waar de
vrijkomende baggerspecie in zal worden geborgen. Eén depot op het land, waarbij de toplaag
zal worden afgezet en er kades zullen worden opgezet incl. toepassen van slibkisten en
eventuele compartimentering, rondom afgeschermd middels bouwhekken en voorzien van
waarschuwingsbebording.

Het tweede depot betreft een ‘onderwaterdepot’ met als uiteindelijk doel een stuk moerasachtig gebied te creëren.

Deze wordt afgeschermd door op de bestaande oever een hekwerk aan te brengen.

De open verbinding met de Zuigerplas wordt dichtgezet middels een stalen damwand (ca. 60m1).

Daarnaast wordt aan de oeverzijde op diverse plekken waar afkalving inmiddels heeft plaatsgevonden / plaatsvindt, een
beschoeiingsdeel aangebracht (totaal ca. 30m1). Wanneer de depots zijn ingericht zal worden
aangevangen met de baggerwerkzaamheden van de watergang(en) welke in open verbinding
staan met de zuigerplas. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd middels een
cutterzuiger. Deze woelt de baggerspecie los en verpompt deze naar het (als eerste te vullen)
onderwater- / moerasdepot. Wanneer deze de maximale vulling heeft behaald zal worden
overgegaan naar het landdepot en zal de baggerspecie daar hydraulisch middels persleidingen
naar toe worden vervoerd.

Het werk bestaat in hoofdlijnen dan ook uit de volgende werkzaamheden:

 • Aanbrengen terreininrichtingen;
  • Aanbrengen waterbouwkundige kunstwerken;
  • Inrichten 2 baggerdepots;
  • Opschonen watergangen;
  • Ontgraven van slib en vaste ondergrond;
  • Vervoeren van slib en vaste ondergrond;
  • Verwerken van slib en vaste ondergrond in de depots;
  • en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.
 • Ons bestuur heeft de navolgende vragen gesteld aan Aannemingsbedrijf van der Lee. –
  Zijn er zaken waarmee wij rekening kunnen houden betreffende uw (bedrijfs-)
  activiteiten? Zo, ja dan verneem ik deze graag!
 • Antwoord: In principe voeren wij alle
  werkzaamheden uit vanaf het water, aan- en afvoer van materieel gaat via de
  parkeerplaats Zuigerplasbos.
 • Het (de)mobiliseren van het materiaal wordt over de bestaande “wandel-/fietspaden”
  uitgevoerd. We vertrouwen erop dat er bij deze werkzaamheden rekening wordt
  gehouden met het langzame verkeer (fietsers/wandelaars – honden).
 • Antwoord: Idem 1,
  bij de aan- en afvoer zal het pad bij de parkeerplaats wel even gebruikt worden, maar
  dit is gedurende de werkzaamheden gewoon open/bereikbaar.
 • Mocht u ook nog vragen hebben dan verzoeken wij u deze aan de secretaris te sturen
  vóór 20 augustus a.s. Wij bundelen dan alle vragen en sturen deze door naar de
  uitvoerder. Zodra wij de antwoorden op de vragen terug ontvangen hebben koppelen
  wij deze naar u terug.
Werkzaamheden in Zuigerplas