Presentatie van 7 mei jl. met samenvatting van wat werd besproken + aankondiging verzending vragenlijst(je)

Beste leden van de bewonersvereniging,

Bijgaand ontvangt u de presentatie, zoals deze op 7 mei jl. tijdens de informatiebijeenkomst werd gegeven, vergezeld van een samenvatting van wat deze avond werd besproken.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik onze evaluatie van de avond met u te delen. Het lijkt duidelijk dat het stadium van inventariseren en feiten boven tafel halen nagenoeg afgerond is. Er staat nu nog één puntje open bij de werkgroep Toekomst FGR voor nader onderzoek en dat is de vraag rond de erfpacht.

Meerdere aanwezigen hebben aangegeven nu graag vooruit te willen en bij voorkeur met alle betrokken partijen om de tafel te gaan zitten. Hierbij wordt nadrukkelijk ook de vertegenwoordiger van de bewoners van het Golfpark betrokken. Doel van de gesprekken zou kunnen zijn om een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel is. Vanzelfsprekend geen gemakkelijke taak, aangezien er verschillende meningen zijn over wat een acceptabele oplossing is.

Omdat de BFGR de mening van haar leden vertegenwoordigt, is onze eerste stap het inventariseren van uw mening om volgens de meerderheid van stemmen u te kunnen vertegenwoordigen bij deze gesprekken. Wij menen dit het beste te kunnen doen door u als eerste te vragen aan te geven of u vóór of tegen bebouwing op de golfbaan bent. Hiervoor ontvangt u separaat een enquête via SurveyMonkey, bestaande uit twee vragen.

Wij zullen deze vragen naar één mailadres per woning verzenden. Tijdens de ALV van 3 juni a.s. zullen wij de uitkomsten met u delen. Om die reden verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de vragenlijst uiterlijk 26 mei a.s. in te vullen.

Voor uw medewerking en snelle reactie danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur,

Silvia Hoohenkerk

Secretaris Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)

Mail: secretaris@bfgr.nl

Presentatie van 7 mei jl. met samenvatting van wat werd besproken + aankondiging verzending vragenlijst(je)