Privacy Statement

Privacy Statement

Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

 

Begrippenlijst

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegeven

een gegeven dat informatie bevat over een persoon die daarmee geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Bijzondere persoonsgegevens

extra privacygevoelige persoonsgegevens.

Verwerking

iedere handeling die ten aanzien van de persoonsgegevens wordt uitgevoerd.

Verantwoordelijke

het bestuur van de BFGR, de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vastlegt.

Beheerder

de secretaris van de BFGR of plaatsvervanger, degene die de dagelijkse zorg heeft voor de verwerking.

Gebruiker

het bestuur van de BFGR, die bevoegd is om de persoonsgegevens in te zien.

Betrokkene

degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Derden

ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Uitdrukkelijk omschreven doel

het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld moet op schrift en goed omschreven zijn vastgelegd, voordat met verzamelen wordt begonnen. Het doel mag niet in strijd zijn met wet, open-bare orde of goede zeden.

Grondslag

het doel moet voldoen aan één van de in de AVG genoemde grondslagen: toestemming, vitale belangen, wettelijke verplichting, overeenkomst, algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

 

Privacyverklaring

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van leden binnen de BFGR. De privacyverklaring is ook van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. De verwerkingen zijn in de annexen bij deze privacyverklaring beschreven.

Beheer van de persoonsgegevens

In de annexen is aangegeven wie de verantwoordelijke, en wie de beheerder is.

Doelstellingen van de verwerking

In de annexen zijn de doelen geformuleerd.

Rechtmatige grondslag van de verwerking

De rechtmatige grondslag voor de verwerking wordt in de annexen geformuleerd.

Soorten van opgenomen persoonsgegevens en de wijze van verkrijgen

a Aangegeven wordt welke soorten van persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze deze gegevens worden verkregen.

b Persoonsgegevens worden alleen verzameld bij de betrokkene zelf.

c Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt.

d Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover zij gezien de doeleinden toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Verwijdering van de opgenomen persoonsgegevens

In de annexen wordt de bewaartermijn van persoonsgegevens aangegeven en de uitzonderingen daarop.

Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

De rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens is aangegeven in de annexen.

Verstrekking van persoonsgegevens

1 Er is aangegeven aan welke personen en op welke wijze binnen en buiten de organisatie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Dit gelet op het doel en de grondslag van de verwerking.

2 De verantwoordelijke informeert derden die de beschikking krijgen over de persoonsgegevens op welke voorwaarden er gebruik van mag worden gemaakt.

3 De verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die de betrokkene lijdt door onrechtmatig gebruik door derden van aan hen verstrekte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

1 De persoonsgegevens worden alleen verwerkt op een wijze die overeenkomt met het doel waarvoor ze zijn verkregen.

2 Persoonsgegevens mogen daarnaast worden verwerkt als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

10 Beveiliging

1 De verantwoordelijke stelt richtlijnen op voor de technische en organisatorische beveiliging van de verwerking.

2 De verantwoordelijke doet deze richtlijnen toekomen aan de beheerder. De beheerder werkt overeenkomstig deze richtlijnen.

3 Eventuele datalekken (opzettelijk of per ongeluk ontvreemde, verwijderde, of openbaar gemaakte persoonsgegevens) zullen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betrokken lid zal worden geïnformeerd.

11  Informatieplicht

1 De verantwoordelijke deelt de betrokkene voorafgaande aan het verkrijgen van de persoonsgegevens, het doel mee waarvoor deze gegevens zijn bestemd.

2 De wijze van verstrekken van deze informatie wordt aangegeven in de annexen.

3 De verantwoordelijke verstrekt bij wijziging van de bestaande situatie aan de betrokkene een overzicht van de wijziging.

12 Rechten van de betrokkene

1 Iedere betrokkene heeft recht op inzage in en correctie (verbetering, aanvulling) van zijn persoonsgegevens.

2 De betrokkene heeft recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens, hetgeen betekent dat betrokkene, tenzij de BFGR een redelijk belang heeft om deze persoonsgegevens te bewaren, recht erop heeft om zijn persoonsgegevens te laten vernietigen.

3 De betrokkene heeft recht op dataportabiliteit van zijn persoonsgegevens, hetgeen betekent dat betrokkene zijn persoonsgegevens makkelijk kan krijgen en vervolgens doorgeven aan een andere organisatie als betrokkene dat wenst.

4 De beheerder verstrekt op verzoek tot inzage uiterlijk vier weken na ontvangst van dit verzoek, een overzicht met informatie over de doelen van de gegevensverwerking.

5 De verzoeker heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd.

6 Aan het uitoefenen van deze rechten zijn voor de betrokkene geen kosten verbonden.

7 Aanvragen kunnen gedaan worden via secretaris@bfgr.nl waarbij de betrokkene zich op de wettelijk voorgeschreven wijze moet identificeren.

8 De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer betrokkene meent dat de BFGR niet op de juiste manier met zijn persoonsgegevens omgaat. Een klacht indienen kan via de volgende link:

autoriteitpersoonsgegevens.nl

13 Recht op informatie

1 verantwoordelijke informeert de betrokkene, op diens verzoek, volledig over de doelen waarvoor persoonsgegevens van hem worden verwerkt, de manier waarop deze gegevens worden verwerkt, welke regels daarvoor gelden, over de rechten die hij als betrokkene heeft en hoe hij die kan uitoefenen.

2 Aan de betrokkene wordt aangegeven waar de privacyverklaring kan worden ingezien en hoe dit kan worden opgevraagd.

 

ANNEX LEDENADMINISTRATIE

Verwerkingen

De volgende verwerkingen vinden tenminste plaats: verzamelen, registreren, bewaren, bijwerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorsturen, verspreiding of enig andere vorm van terbeschikkingstelling, inzage verlenen, bewerken, koppelen en verwijderen van persoonsgegevens. En verder alle in de wet op de bescherming van de persoonsgegevens toegestane verwerkingen die noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van het doel zoals verwoord in artikel 2 van deze annex.

Doel

Het doel van deze verwerkingen is:

 • het opzetten van een ledenadministratie
 • een basis hebben voor de belangenbehartiging van de leden
 • gerichte service kunnen aanbieden
 • het onderhouden van de communicatie tussen de vereniging en de leden
 • het innen van de contributie

Verantwoordelijke

De Bewonersvereniging Flevo Golf Resort is verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beheerder

De secretaris (en vervanger(s)) treedt/treden op als beheerder en verwerker voor deze verwerkingen.

Gebruiker

De bestuursleden van de BFGR zijn de gebruikers van deze verwerkingen.

Verwijdering van de opgenomen persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd. Een lid kan een schriftelijk verzoek tot verwijdering van zijn gegevens richten aan het bestuur middels een mail aan secretaris@bfgr.nl . Het bestuur beslist in overeenstemming met artikel 12 van de privacyverklaring.

Betrokkenen

 • De betrokkenen zijn de leden
 • Bij aanmelding worden de betrokkenen geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt.

Verzamelen verwerken gegevens

1 Voor deze verwerking worden in ieder geval de volgende soorten gegevens verzameld en verder verwerkt:

 • naam en voorletter(s)
 • roepnaam
 • adres en woonplaats
 • datum inschrijving
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres(sen)
 • bankrekeningnummer
 • belangstellingsregistratie
 • type woning
 • Collectief onderhoudscontract

2 Indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstelling van de BFGR zoals verwoord in de statuten, kunnen andere persoonsgegevens van leden worden verwerkt. De betrokkenen zullen daarover vooraf worden geïnformeerd en dienen daarvoor schriftelijk toestemming te verlenen. Deze gegevens worden verkregen van de betrokkenen zelf.

Verstrekking

Gegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende personen of organisaties:

 • het bestuur van de BFGR

10 Inzage

De bestuursleden van de BFGR hebben recht op inzage in overeenstemming met hun functie en het gerechtvaardigd doel.

ANNEX 2 COMMISSIES

Verwerkingen

De volgende verwerkingen vinden tenminste plaats: verzamelen, registreren, bewaren, bijwerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorsturen, verspreiding of enig andere vorm van terbeschikkingstelling, inzage verlenen, bewerken, koppelen en verwijderen van persoonsgegevens. En verder alle in de wet op de bescherming van de persoonsgegevens toegestane verwerkingen die noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van het doel zoals verwoord in artikel 2 van deze annex.

Doel

Het doel van deze verwerkingen is:

 • het organiseren van evenementen
 • gerichte service kunnen aanbieden
 • het onderhouden van de communicatie tussen de vereniging en de leden

Verantwoordelijke

De Bewonersvereniging Flevo Golf Resort is verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beheerder

De BFGR commissie voorzitters treden op als beheerder en verwerker voor deze verwerkingen.

Gebruiker

De BFGR commissie voorzitters zijn de gebruikers van deze verwerkingen.

Verwijdering van de opgenomen persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd. Een lid kan een schriftelijk verzoek tot verwijdering van zijn gegevens richten aan het bestuur middels een mail aan secretaris@bfgr.nl . Het bestuur beslist in overeenstemming met artikel 12 van de privacyverklaring.

Betrokkenen

 • De betrokkenen zijn leden en niet-leden
 • De betrokkenen worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt bij de aanmelding.

Verzamelen verwerken gegevens

1 Voor deze verwerking worden in ieder geval de volgende soorten gegevens verzameld en verder verwerkt:

 • naam en voorletter(s)
 • roepnaam
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres(sen)
 • bankrekeningnummer

2 Indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstelling van de BFGR zoals verwoord in de statuten, kunnen andere persoonsgegevens van leden worden verwerkt. De betrokkenen zullen daarover vooraf worden geïnformeerd en dienen daarvoor schriftelijk toestemming te verlenen. Deze gegevens worden verkregen van de betrokkenen zelf.

Verstrekking

Gegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende personen of organisaties:

 • commissie voorzitters van de BFGR

10 Inzage

De bestuursleden van de BFGR hebben recht op inzage in overeenstemming met hun functie en het gerechtvaardigd doel.

 

 

Privacy Statement